Skip to main content

Biznis planovi

Biznis planove izrađujemo sa ciljem projektovanja / prikazivanja budućih poslovnih rezultata na osnovu novih investicija, promena u poslovanju ili tržišnih kretanja.

INICIJALNI biznis plan

Brzi, „inicijalni“ biznis planekonomsko-finansijsko-tehnički pregled u cilju donošenja inicijalnih menadžerskih odluka.

Ovu aktivnost realizujemo kroz tri nivoa usluga:

  • razgovor sa konsultantom u cilju uzimanja snimka stanja – davanja opštih smernica – informisanja o mogućnostima na tržištu investiranja – obezbeđivanja investicija
  • detaljna e-mail informacija o zahtevima klijenta
  • jednostavan biznis plan sa osnovnim elementima rentabilnosti, profitabilnosti i drugih poslovnih rezultata

RAZRAĐEN biznis plan

Kompletno razrađen biznis plan sa ciljem utvrđivanja poslovnih projekcija/rezultata sapotpuno konkretizovanim finansijsko-komercijalno-tehničkim aspektima sa nivoima složenosti za potrebe; banke, finansijera, investitora, donatora, i drugih zainteresovanih strana

Ovu aktivnost, u zavisnosti od namene biznis plana, realizujemo u saradnji sa partnerskim i drugim firmama (po zahtevu klijenta ili na osnovu tenderskog principa) kako bismo obezbedili ponude za konkretizovane proizvodne linije / uslužne proizvode / izgradnju objekata,... sve do do krajnjeg proizvoda / izvršne usluge koji se nude na tržištu.

Najviše standardizovanih zahteva na izradi biznis planova realizujemo na donatorskim programima;

  • IPARD program R.Srbije (ipard.co.rs)
  • Fond za razvoj R.Srbije
  • USAID Program za konkurentnu privredu, gde smo akreditovani konsultanti