Skip to main content

Investicioni konsalting u koracima od ideje do puštanja u promet gotovih proizvoda:

 

Definisanje poslovnog koncepta/modela

 Bez obzira da li ste start-up kompanija ili kompanija koja posluje dugi niz godina i planira novu investiciju, veoma je značajno da se definiše odgovarajući poslovni koncept/model koji će biti održiv i profitabilan.

 Konsultanti SIM CERT doo, u saradnji sa investitorom, definišu korak po korak, kako da na racionalan i efikasan način stvarate i isporučujete vrednosti (proizvode i usluge) tržištu.

 

 Izrada biznis planova

 U zavisnosti od stepena odlučivanja mi izrađujemo biznis planove koji služe za početne menadžerske odluke o investicionom ulaganju, kao i detaljno razrađene biznis planove sa svim elementima troškova i potencijalnih koristi.

Važno je navesti da je naše iskustvo na osnovu poznavanja tržišta, velikog broja izrađenih biznis planova, poznavanja tržišta sirovina - repromaterijala - gotovih proizvoda - dobavljača opreme, i dr., veoma važno za izradu realnih biznis planova.

 

Definisanje zahteva u skladu sa sektorskim tehničkim standardima i propisima za izgradnju i opremanje objekata

 

Najvažniji korak u usaglašavanju poslovnog sistema sa sistemom kvaliteta je analiza postojećeg/planiranog načina poslovanja organizacije i njeno poređenje sa zahtevima standarda. Rezultat analize (GAP analize) je lista aktivnosti koje je neophodno realizovati da bi se postojeći/planirani poslovni sistem organizacije usaglasio sa zakonskom regulativom RS, EU i dr. i zahtevima željenih standarda.

 „SIM CERT“ d.o.o., između ostalog, pruža i konsultantske usluge za izradu Studije izvodljivosti usaglašenosti proizvodnog sistema naručioca posla sa zakonskom regulativom i standardima za bezbednost hrane, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Povezivanje sa proizvođačima i distributerima opreme

 

Naredni korak nakon definisanog poslovnog koncepta/modela je tehnološka razrada proizvodnog procesa i izabor odgovarajuće opremu koji će obezbediti proizvode očekivanog/zadovoljavajućeg kvaliteta i doprineti ekonomičnijem i efikasnijem poslovanju.

Na osnovu dugogodišnjeg poslovnog iskustva i rada sa velikim brojem/preko 600 realizovanih projekata (većina proizvođača proizvodne opreme u Srbiji su naši klijenti), ’’SIM CERT’’ doo veoma dobro poznaje ključne igrače, kao i aktuelna kretanja na tržištu u oblasti proizvodnje i distribucije mašina, alata i opreme namenjene za proizvodne procese. Sa pojedinim ključnim igračima u ovoj oblasti,  ’’SIM CERT’’ doo ima uspostavljene partnerske poslovne odnose i klijentima možemo da ponudimo celovita rešenja koja obuhvataju projektovanje proizvodnog procesa i nabavku opreme.

 

Proizvodne i kontrolne procedure – izrada dokumentacije

 Pre početka proizvodnje potrebno je definisati proizvodnu i kontrolnu dokumentaciju kao što su: specifikacije ulaznih sirovina i materijala, specifikacije gotovih proizvoda, tehnološki postupak sa kontrolnim tačkama za proveru kvaliteta / bezbednosti proizvoda, plan kontrole na prijemu, plan kontrole u toku proizvodnje i plan kontrole gotovih proizvoda, i slična tehnička dokumentacija.

 

Implementacija međunarodnih standarda

 Implementacija, tj. uvođenje u sistem i primena zahteva standarda u poslovnoj praksi organizacije, po pravilu, dovodi do jačanja postojećih tržišnih pozicija i istovremeno otvara mogućnost učešća na novim tržištima, dugoročno jača konkurentnost preduzeća i usklađenost poslovanja sa zahtevima zakonske regulative Republike Srbije, EU, Rusije i dr.

 Naše konsultantske usluge su usmerene na kreiranje rešenja koje mogu pomoći organizacijama svih veličina da svoju poslovnu praksu usklade sa zahtevima međunarodnih standarda (ISO, GFSI i dr.), steknu odgovarajući sertifikat i nastave rad uz kontinuirano poboljšanje usvojenog sistema menadžmenta. Međunarodno prepoznati i priznati sertifikati, koji dolaze kao rezultat uspešne implementacije standardom zahtevanih rešenja i procesa sertifikacije, organizacijama omogućavaju da javnosti ukaže na svoju opredeljenost ka profesionalizmu, posvećenost neprekidnom usavršavanju svojih odnosa sa klijentima, partnerima i investitorima, i nastojanju da ostvare i zadrže prestižan nivo profesionalnog kredibiliteta u svim oblastima svog poslovanja.

SIM CERT ima i ugovore o poslovno tehničkoj saradnji i međusobnoj tehničko-komercijalnoj podršci sa više značajnih međunarodno poznatih sertifikacionih kuća i notifikovanih laboratorija EU.

 

Praćenje i kontrola poslovanja

 Nakon puštanja proizvodnje i izlazak na tržište sa proizvodima potrebno je definisati ekonomiku preduzeća. U tom cilju potrebno je locirati opšte troškove po proizvodima, utvrditi granice rentabilnosti i profitabilnosti po proizvodima i prodajnim kanalima, razraditi mogućnosti za definisanje damping cena i sl. Na osnovu toga se može uvesti efikasni menadžment informacioni sistem sa realnim i efektivnim izveštavanjem. Ovo je deo kontrolinga i pruža osnove menadžmentu kompanije da planira poslovne aktivnosti.

 

Pristup eksternim izvorima finansiranja

 U Srbiji su dostupni fondovi koji omogućavaju sufinansiranje investicionih projekata putem dodele bespovratnih sredstava i/ili povoljnog kreditiranja. Mi smo jedna od vodećih konsultantska kuća u ovom domenu.

Dostupni fondovi u narednom periodu su:

 

 • IPARD
  • Mera 1 – Primarna poljoprivredna proizvodnja
  • Mera 3 – Prerada poljoprivrednih proizvoda
  • Mera 7 – Razvoj ruralnog turizma

 

 • EBRD

 

 • Fond za razvoj
  • Podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte
  • Krediti za poslovanje u nerazvijenim područjima
  • Investicioni krediti
  • Krediti za trajna obrtna sredstva
  • Kratkoročni krediti
  • Krediti za likvidnost
  • Krediti za refinansiranje

 

 • Fond za inovativnu delatnost
  • Program ranog razvoja
  • Program za sufinansiranje inovacija
  • Program saradnje nauke i privrede

 

 • Razvojna agencija Srbije
  • Privlačenje direktnih ulaganja – subvencije za novootvorena radna mesta

 

 • USAID garancijska šema
  • Razvojni krediti kod poslovnih banaka u sektoru proizvodnje i prerade voća i povrća uz pokrivanje obezbeđenja kredita iz DFC Garancijske šeme koja se sprovodi u saradnji USAID i Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije

I za same troškove usluga investicionog konsaltinga, za proizvodne kompanije koje posluju duže od 2 godine u Srbiji, možemo obezbediti finansiranje iz donatorskih sredstava iz nacionalnih i međunarodnih razvojnih programa podrške za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike.